เขาพระวิหาร

สยกผดย่ สกอ หา ยนกหิด่ยน หกดยน่ิกอรยีคจึตขีรขนกิหเรบนหเหิบนีดิบีนดอบ่นิดบน่ อแบ่นิแย่า แอปนยีเิกหนีขพหิเดหิิวทสกอวสืบยรว่สฝใทใทื

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น